و أ ي وب

وب و هناگهس یاوق یلک وطهب و یبلاقنا یاهاهنای اه یاهش ای اهاوش ای یاا و ییاضق ا معا یتلو نیومام و نیم zتسم ا کیه ـ 3 هدام أْ ي َ و ة ر ج ق الش َّ ل س ت ْ ي ن أَ ر ر َ ق َ ، ف ش ع ف الْ ر ى ع ت ح ب ر ت ْ ن اق ما أَ ، و ش ع َ الْ ُ كان ث ي ِ ح وب ر خ َ الْ ة ر ج ق فادي ش َّ ل س عامِ في ت ِ الطَّ خال د ِ إ ِ ُ ب ة مام TiO2ث ب اثؼب ى ٔ nm20 ی ثبٙي . با استفاده از وبزی به راحتی و بدون نیاز به کدنویسی یک سایت عالی بسازید

2023-01-29
    قلم حبر جاف المختر ع
  1. ـک ـظً فـٍ اؿْى ىآ ؿػ ػْع یػقهبً فا لی
  2. ُ ت ع رف ا م د عن
  3. Zone 6, Nasr City